Friday, March 25, 2011

BUSINESS TERMS #4 - Post #186

TIPsNIAGA.COM - Chapter Two -Post #186


BUSINESS TERMS #4
MEMAHAMI TERMA PERNIAGAAN
TERMA DALAM FRANCHISING 


TERMA PERNIAGAAN yang di guna pakai di dalam Perniagaan FRANCHISE,ada beberapa TERMA yang tidak dapat di terjemahkan secara tepat kepada maksud yang sebenar ke dalam Bahasa Melayu tetapi wujud dalam Bahasa Indonesia.


Berikut adalah DEFINASI atau MAKSUD TERMA FRANCHISING


Acknowledgement Of Receipt 
Pengakuan Dari Penerimaan 
 • Pengakuan penerimaan yang merupakan halaman terakhir dari sebuah Edaran Tawaran menunjukkan penerimaan dokumen pada Tarikh yang wujud.
 • Ini sebagai BUKTI untuk mengesahkan sesuatu aktivi perniagaan di lakukan beserta dokumen yang lengkap.

Advertising Fee 
Yuran Pengiklanan 
 • Yuran Iklan adalah kos tahunan yang di bayar oleh franchisee kepada franchisor sebagai bahagian nya dari pengeluaran iklan syarikat
 • Oleh itu, bayaran iklan tidak di bebankan kepada franchisor sahaja. 


Agent
Agen / Wakil
 • Agen / Wakil  adalah orang yang di lantik yang boleh bertindak atas nama orang atau Syarikat korporat 
 • Syarikat Korporat secara undang-undang terikat oleh tindakan agen/ wakil


Agreement 
Perjanjian
 • Perjanjian adalah "kontrak" yang menandakan SESUATU itu DI PERSETUJUI oleh Pihak yang terlibat

Approved Products 
Produk Di luluskan 
 • Produk Di luluskan adalah produk yang franchisee harus membeli dari franchisor.
 • It juga meliputi produk yang harus di beli daripada Pembekal franchisor
 • Yang di luluskan dan  di lakukan oleh franchisor dalam rangka mempertahankan HAK kepada semua franchisee. 


Arbitration
Cara Penyelesaian
 • Arbitration adalah cara penyelesaian dengan merujuk kepada pihak ketiga yang dipilih oleh para semua pihak yang terlibat di dalam sesuatu perbalahan mengenai HAK.


Area Development Rights
HAK Pembangunan Wilayah 
 • HAK Kawasan Pembangunan adalah hak yang di bahagikan kepada franchisee untuk mengendalikan sejumlah Francisee dalam wilayah geografi tertentu. 


Area Franchise 
Kawasan Franchise
 • Kawasan Francaisi adalah franchise berlesen untuk mengembangkan kedaerahan.
 • Di mana kawasan Francaisee  kadang-kadang merangkumi sasaran prestasi dan jadual.
 • Itu juga boleh meliputi jualan hak francais


Assignment Fees
Kos Penugasan
 • Kos Penugasan adalah kos bulanan yang di bayar oleh franchisee kepada syarikat francais untuk kos yang dikeluarkan oleh syarikat seperti syarikat pemasaran dan pengiklanan. 
 • Yang di ambil berkhidmat untuk memperbaiki Potensi Pasaran dan menambah peluang perniagaan


Broker
Perantara / Broker 
 • Broker adalah Perantara antara pembeli dan penjual. 
 • Dia boleh mewakili baik pembeli atau penjual, dan dalam beberapa kes bahkan kedua-dua pihak.


Business Format Franchise 
Format Perniagaan Francais 
 • Dalam Format Perniagaan Francais memberikan izin kepada franchisee untuk menggunakan produk, perkhidmatan dan cap dagang. 
 • Bentuk turun perniagaan juga di ajar untuk pemasaran franchisee termasuk, jualan, persediaan, perakaunan dan hal tenaga pekerja


Buy Sell Agreement
Perjanjian Jual Beli
 • Perjanjian Jual Beli, merujuk kepada persetujuan dua pihak untuk menjual & membeli sesuatu produk atau perkhidmatan dengan harga yang di persetujui dan di dokumentasikan.


Capital Required
Keperluan Modal

 • Keperluan Modal adalah sejumlah Wang yang di perlukan untuk memulakan sesuatu perniagaan


Company Owned Outlet
Cawangan Kedai Milik Syarikat 
 • Cawangan kedai milik Syarikat Francaisi atau pejabat yang bersamaan dengan reka-bentuk yang di syaratkan oleh Syarikat Induk
 • Di mana reka-bentuk yang seragam.


Conversion Franchise 
Penukaran Franchise 
 • Penukaran Franchise, adalah Sistem Francais membolehkan perniagaan yang sediaada untuk bergabung dengan Sistem Franchise Nasional bagi boleh menggunakan nama syarikat, cap dagang dan sistem operasi kepada mereka yang berminat untuk menyertai nya.


Copyright 
Hak Cipta 
 • Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pengembangan dan penjualan setiap Hasil Kerja yan gdi hasilkan oleh Individu.


Default
Kelalaian 
 • Kelalaian adalah kegagalan untuk melakukan seperti yang di sepakati oleh para semua pihak.


Designated Supplier
Pembekal Di Lantik
 • Pembekal Di lantik atau pembekal yang telah di luluskan oleh Pemilik Francais untuk mempertahankan standard / mutu sesuatu produk yang di bekalkan kepada semua rangkaian.


Disclosure
Pendedahan 
 • Keterbukaan Maklumat merujuk untuk mendedahkan fakta kepada orang lain. 
 • Dalam Francais fakta-fakta ini mungkin di berikan percuma kepada pihak franchisor, seperti mendedahkan kemuflisan sebelumnya atau hal undang-undang yang telah di sabitkan kepada pihak Francaisi


Disclosure Document
Dokumen Terbuka
 • Dokumen Keterbukaan adalah mengenai hal Tawaran kepada yang berminat
 • Di mana semua maklumat perniagaan terkandung di dalam dokumen tersebut


Distributorship 
Hak Edaran 
 • Distributorsip adalah hak yang diberikan oleh pengilang atau pemborong untuk pengedaran atau jualan produk. 
 • Tetapi bukan semua Hak Edaran umum dapat di berikan kepada semua Francaisi yang tidak memenuhi syarat.
 • Namun franchisee maseh dapat memenuhi beberapa syarat yang mudah untuk mendapatkan Hak Edaran. 


Earnings Claims
Tuntutan Keuntungan
 • Tuntutan Keuntungan adalah berdasarkan kenyataan atau laporan yang di buat oleh syarikat francais yang mantap tahap jualan yang diperolehi dan tahap keuntungan.


Entrepreneur  
Usahawan
 • Seorang Pengusaha adalah orang yang bertanggung jawab untuk mentadbir dan mengurus sesebuah perniagaan
 • Dan memahami segala risiko Untung & Rugi di dalam sesesuatu jenis perniaggan serta sanggup menganggung risiko. 


Exclusive Territory  
Wilayah Eksklusif 
 • Wilayah Eksklusif memberikan Hak Wilayah / Daerah kepada franchisee bagi mencegah Francaisi dari memasuki setiap  wilayah atau kawasan lain yang wujud Francaisi dari Syarikat yang sama.


Franchice Renewal 
Pembaharuan Perjanjian Franchice
 • pembaharuan Perjanjian Franchise merujuk pada menandatangani perjanjian franchisee baru setelah tamatnya Tempoh Perjanjian yang sudah ada.


Franchise
Francais
 • Franchise adalah HAK / KEIZINAN yang di berikan oleh seseorang atau entiti membenarkan pengedaran barang-barang atau perkhidmatan di bawah ciri khasnya, tanda perkhidmatan atau nama dagang dengan kesepakatan kepada orang lain atau entity.
 • Dalam tempoh ini pemberi mempertahankan kawalan ke atas Francaisi yang terlibat


Franchise Agreement 
Perjanjian Francais
 •  Perjanjian Francaisi menetapkan bentuk usaha dan menerangkan semua kehendak dan ketetapan yang di lakar oleh Pemilik Francais
 • Ini termasuk maklumat mengenai hak-hak wilayah / kedaerahan francasi, keperluan lokasi, jadual latihan, bayaran, kewajipan umum francaisi


Franchisee  
Francaisi 
 • Francaisi adalah orang atau badan yang telah mendapatkan hak untuk menjalankan perniagaan dari Francaisor atau licencor. 


Franchise Feasibility Studies
Pengajian Kelayakan Franchise 
 • Pengajian Kelayakan Franchise adalah kajian kelayakan di lakukan untuk menentukan sejauh mana sebuah syarikat boleh menjadi franchisor berjaya.


Franchise Fee
Yuran Francais
 • Yuran Franchise adalah kos yang di bayar oleh francaisi kepada francaisor pada awalnya untuk mendapatkan HAK sebagai Francaisi.


Franchise Registration
Pendaftaran Francais
 • Pendaftaran Francais, di dalam beberapa negara bahagian maklumat khusus perlu di sampaikan dan di uluskan sebelum Lesen Berniaga di berikan. 
 • Ini mengandungi maklumat lebih dari Keterbukaan.
 • Pendaftran harus di lakukan melalui PENDAFTAR PERNIAGAAN FRANCAIS di negara masing-masing
 • Di Negara Malaysia di bawah REGISTRY OF FRANCHISE dan MALAYSIA FRANCHISE ASSOCIATION 


Franchise Venture Capital 
Suntikan Modal Pengembangan Francais

 • Suntikan Modal pengembangan Francais adalah Modal Baharu yang di laburkan di dalam perniagaan-perniagaan baharu yang menunjukkan kemungkinan pertumbuhan yang lebih menguntungkan untuk semua pihak yang terlibat.


Franchising 
Perniagaan Francais
 • Francais adalah cara melakukan perniagaan di mana dua pihak yang terlibat, franchisor dan franchisee dan kontrak mengikat mereka adalah dalam Sistem Franchise.


Franchisor
Francaisor
 • Francaisor adalah Badan / Syarikat atau orang yang mempunyai hak atau izin usaha
 • Francaisor orang yang memberikan lesen atau kebenaran untuk pelbagai Francais


Gross Sales 
Jualan Kasar

 • Jualan Kasar adalah JUMLAH dari seluruh hasil penjualan untuk setiap tempoh masa sebelum apa-apa jenis pemotongan 


Housemark 
Housemark
 • Housemark adalah Cap Dagang yang di gunakan untuk mengenal-pasti operasi organisasi ini mungkin dalam kes-kes tertentu juga menjadi nama syarikat 
 • Tanda Dagangan ini di gunakan untuk mengenal-pasti satu atau lebih produk dan pada masa yang di gunakan dalam kombinasi atau dengan Cap Dagang lain 


Identify Items 
Pengenalan Produk
 • Pengenalan Produk adalah sesuatu Produk yang boleh di kenal-pasti dengan Perniagaan  franchisor kerana mereka memaparkan tanda dagang berdaftar franchisor. 
 • Barang-barang seperti produk kertas, seragam, tempat bahan di jual atau tanda-tanda perniagaan atau tanda eksterior biasanya bahan untuk mengenal-pasti di gunakan dalam sebarang pengiklanan produk atau perniagaan

Initial Investment 
Pelaburan Awal 
 • Pelaburan Awal adalah pelaburan yang dikeluarkan oleh francaisi pada awal perniagaan. 
 • Ini termasuk kos permulaan, bayaran francais dan kos lain yang terlibat.


Initial Ongoing Training 
Latihan Awal Berterusan 
 • Ini adalah latihan dan sokongan yang franchisor berikan kepada franchisee untuk menjalankan perniagaan sesuai dengan standard yang di tetapkan oleh franchisor.


Liquid Capital 
Modal Tunai
 • Modal Tunai merujuk kepada Harta atau Aset yang boleh dengan mudah di tukar menjadi wang tunai. 
 • Modal Tunai juga di kenali sebagai Pelancar sesuatu jenis perniagaan.


Marketing Plan  
Perancangan Pemasaran
 • Perancangan pemasaran adalah rencana terperinci tatacara kegiatan pemasaran organisasi 
 • Dalam rencana Pemasaran Francais adalah teknik untuk memasar & menjual perniagaan mereka kepada golongan sasaran. 
 • Ini merangkumi semua butiran yang relevan untuk meggerakkan sesuatu Operasi Perniagaan.


Master Franchisee 
Francaisi Utama
 • Master Franchise adalah individu atau syarikat yang mempunyai hak eksklusif untuk membangunkan Negara di Benua tertentu.


Master Region 
Ketua Benua
 • Ketua Benua bawah Master Franchisee yang menguasai sesuatu Negara / Benua
 • Biasanya franchisee untuk membahagi dan menjual semula lokasi franchisee 


Net Worth
Nilai Bersih
 • Nilai Bersih merujuk kepada Angka / Nilai sesebuah Organisasi yang jumlah Aset di kurangkan dengan semua Kos Tanggungan Wajib.

Non Compete Clause 
Perjanjian Tidak Bersaing 
 • PerjanjianTidak Bersaing, franchisor tidak boleh bersaing dengan syarikat francais selepas penamatan, pembaharuan perjanjian , atau penjualan atau pemindahan hak. 


Offer 
Tawaran 
 • Tawaran merujuk kepada keinginan untuk menjual Hak Franchise
 • Tawaran tersebut di kemukakan secara bertulis atau lisan. 


Offering Circular 
Edaran Tawaran 
 • Edaran Tawaran menyediakan maklumat latar belakang dari lebih dari 20 kategori yang berbeza ini 
 • Berisi salinan perjanjian Francais yang di cadangkan. 
 • Edaran Tawaran yang juga di kenali sebagai Pendedahan Dokumen dan Seragam (UFOC)


Operations Manual 
Manual Operasi 
 • Manual Operasi merangkumi semua aspek perniagaan dan terdiri daripada garis panduan bagi franchisee tentang cara mengendalikan perniagaan francais. 


Product Format Franchise 
Format Produk Franchise 
 •  Format Produk Francais merupakan salah satu CARA di mana produk atau perkhidmatan yang tidak merupakan majoriti produk atau perkhidmatan yang di tawarkan kepada franchisee. 

Pro Forma 
Laporan Kenyataan  

 • Laporan kenyataan adalah kenyataan yang di keluarkan oleh franchisor kepada franchisee berdasarkan hasil operasi yang sebenarnya dari unit franchisor atau syarikat francais. 
 • Hal ini boleh dalam bentuk kenyataan yang mengukur keuntungan dan kos. 

Protected Territory 
Wilayah Di Lindungi 
 • Perlindungan Wilayah adalah wilayah itu di peruntukkan untuk franchisee di mana franchisor telah berjanji untuk tidak memberi hak untuk franchisee lain atau membuka perniagaan di mana-mana kawasan yang telah di persetujui oleh semua pihak


Quality Control 
Kawalan Mutu
 • Quality Control adalah kaedah yang di gunakan oleh franchisor untuk menegakkan peraturan yang di tetapkan dalam manual operasi. 
 • Kawalan Mutu melibatkan Kordinator wilayah mengunjungi setiap franchisee. 


Royalty 
Royalti

 • Francaisi di wajibkan untuk membayar kepada Franchisor peratusan (%) daripada Hasil Juialan Bersih secara bulanan seperti yan gdi tetapkan oleh Pihak Francaisor atau pemilik Francais
 • Hal ini di sebut sebagai Royalty. 

Sector 
Sektor 
 • Sektor menunjuk pada kategori yang termasuk dalam liputan yang lebih luas 
 • Hal ini juga dikenali sebagai Industri. 


Slick 
Bahan Iklan
 • Slick adalah sebahagian pra-siap Bahan Iklan yang franchisor memberikan kepada franchisee untuk di gunakan di media cetak tempatan. 
 • Hal ini boleh di gunakan tanpa tambahan kos yang signifikan untuk franchisee untuk komposisi atau makeup.


Start Up Costs 
Modal Permulaan

 • Start up kos adalah Pelaburan Permulaan yang di perlukan untuk di lakukan oleh franchisee pada awal 


Trade Secret 
Rahsia Dagang
 • Rahsia Dagang, dari franchisor adalah di turunkan kepada franchisee dalam transaksi Francais. 
 • Ini adalah rahsia tertutup dalam operasi perniagaan. 
 • Peruntukan undang-undang yang tepat dalam perjanjian francais untuk melindungi rahsia perdagangan. 


Turnkey
Turnkey 
 • Perniagaan Francais yang di tanggung di peringkat permulaan tanpa memerlukan pembayaran pendahuan daripada pihak Francaisi.
 • Semua nya di tanggung oleh Pihak Francaisor


Tying 
Ikatan
 • Ikatan bererti menjual suatu produk sebagai franchise bersama dalam kombinasi dengan produk lain. 
 • Ini adalah tidak di benarkan kecuali produk kedua-dua adalah sama atau lebih baik dari produk pertama. 


Variable Cost 
Kos Berbeza-beza
 • Kos yang berbeza-beza dengan tahap pengeluaran yang di kenali sebagai Kos Variabel. 


Vertical And Horizontal Competition 
Persaingan Menegak dan Melintang 
 • Pesaing Melintang adalah pesaing yang menawarkan produk francais atau francaisi dengan harga yang sama, 
 • Manakala Pesaing Menegak adalah mereka yang menawarkan produk yang sama tetapi untuk harga yang berbeza. 
editor

No comments:

Post a Comment