Wednesday, July 27, 2011

ISU INSURAN: APA BEZA INSURAN KONVENSIONAL DENGAN TAKAFUL

TIPsNIAGA.COM - BUSINESS & ECONOMY - Post #356


ISU INSURAN: APA BEZA INSURAN KONVENSIONAL DENGAN TAKAFUL
DAN MENGAPA HASIL INSURAN DI KATAKAN HARAM


INSURAN KONVENSIONAL
 • Dalam Perniagaan Moden, salah satu cara untuk mengurangkan risiko kerugian yang disebabkan oleh kemalangan adalah melalui Insuran. 
 • Konsep Insuran dimana sumber-sumber keuntungan nya di guna-pakai untuk membantu orang-orang miskin tidak semesti nya bercanggah dengan Prinsip Islam dari Sudut memberi Pertolongan.
Tiga perbezaan penting membezakan insurans Konvensional dari Takaful:
 • Insuran Konvensional melibatkan unsur-unsur yang tidak menentu yang berlebihan (Gharar) dalam Kontrak Insuran
 • Judi (Maysir) sebagai akibat kehadiran yang tidak menentu yang berlebihan yang bergantung kepada hasil masa depan (futures)
 • Faedah (Riba) dalam aktiviti-aktiviti pelaburan syarikat-syarikat Insuran Konvensional
 • Syarikat-syarikat insurans Konvensional adalah di dorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan untuk Pemegang saham;
 • Sistem Insuran Konvensional boleh tertakluk kepada eksploitasi. Sebagai contoh, ia mungkin mengenakan bayaran premium yang tinggi (terutama nya dalam situasi yang bersifat monopoli) dengan manfaat penuh tersebut ke atas penentuan harga pergi kepada syarikat.
ASAS TAKAFUL
 • Insurans Islam memerlukan setiap peserta untuk menyumbang ke dalam Kumpulan Wang yang di gunakan untuk menyokong satu sama lain dengan setiap peserta menyumbang jumlah yang mencukupi untuk menampung Tuntutan di jangka.
Prinsip asas Takaful boleh diringkaskan seperti berikut:
 • Pemegang Polisi bekerjasama sesama sendiri untuk Kebaikan bersama mereka.
 • Tiap-tiap Pemegang Polisi membayar sebahagian daripada sumbangan itu sebagai DERMA untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan.
 • Kerugian di bahagikan dan liabiliti merebak mengikut sistem pengumpulan masyarakat.
 • Ketidakpastian di hapuskan berkenaan Langganan dan Pampasan.
 • Ia tidak bertujuan untuk mendapat KELEBIHAN pada kos lain.
 • Secara teorinya, Takaful adalah di anggap sebagai Insuran Koperasi, di mana ahli-ahli menyumbang sejumlah tertentu Wang dengan Dana Bersama. 
 • Tujuan sistem ini bukan keuntungan tetapi untuk menegakkan Prinsip "kamu menanggung beban antara satu sama lain."
BEZA TAKAFUL
 • Perbezaan utama di antara Insuran Takaful dan Konvensional terletak di Sudut Risiko di nilai dan di kendalikan serta bagaimana Dana Takaful di uruskan. 
 • Perbezaan lain adalah juga di dalam hubungan antara Pengendali (di bawah insuran konvensional menggunakan Istilah: penanggung insuran) dan Peserta (di bawah konvensional yang diinsurankan atau yang dijamin). 
 • Perniagaan Takaful juga berbeza dari Insuran Konvensional yang Pencarum di sebut sebagai Pemegang Polisi dan bukan nya Pemegang Saham, semata-mata mendapat manfaat daripada keuntungan yang dijana daripada ASET Takaful dan Pelaburan.
BAGAIMANA TAKAFUL DI LAKSANAKAN
 • Semua peserta (Pemegang polisi) yang bersetuju untuk menjamin antara satu sama lain dan bukan nya membayar premium, mereka membuat Caruman kepada kumpulan wang bersama atau Dana Terkumpul. 
 • Kutipan Dana Terkumpul  adalah sumbangan yang mewujudkan Dana Takaful.
 • Jumlah Sumbangan setiap peserta adalah berdasarkan kepada jenis perlindungan yang mereka perlukan dan pada keadaan peribadi mereka. 
 • Dalam insurans Konvensional, dasar (Kontrak Takaful) menyatakan jenis risiko dan tempoh perlindungan.
 • Dana Takaful adalah di urus dan di tadbir untuk pihak Pencarum oleh Pengendali Takaful yang mengenakan caj yuran yang di persetujui untuk menampung kos. 
 • Kos ini termasuk kos Jualan dan Pemasaran dan Pengurusan Tuntutan.
 • Sebarang dakwaan yang di buat oleh Pencarum di bayar daripada Dana Takaful dan mana-mana lebihan yang tinggal, selepas membuat Peruntukan bagi kos tuntutan masa depan dan lain-lain rizab yang mungkin wujud, milik kepada Pencarum dalam Dana.
 • Dan Pengendali Takaful tidak boleh meng-agihkan kepada Pencarum dalam bentuk dividen atau pengagihan tunai, sebagai alternatif dalam pengurangan dalam Sumbangan masa depan.
KAEDAH PENGURUSAN TAKAFUL
Sebuah Syarikat Insurans Islam mesti mempunyai prinsip-prinsip operasi yang berikut:
 1. Ia mesti beroperasi mengikut prinsip-prinsip Koperasi Islam.
 2. Komisen boleh di bayar kepada atau yang di terima daripada insuran Islam oleh syarikat-syarikat insuran.
 3. Syarikat insuran perlu mengekalkan Dua Dana iaitu Pencarum / Dana Pemegang Saham dan Pemegang Dana Polisi.
Pemegang Polisi Kumpulan Wang
Aset Dana Pemegang Polisi yang terdiri daripada:
 • Premium insurans yang di terima
 • Tuntutan yang di terima daripada penginsuranan semula
 • Apa-apa perkadaran daripada keuntungan pelaburan di agihkan kepada pemegang polisi sebagai yang di peruntukkan kepada mereka oleh Lembaga Pengarah.
Pemulihan dan Penuntutan
 • Semua Tuntutan harus di-bayar kepada pemegang polisi, kos insurans semula, rizab teknikal, Perbelanjaan pentadbiran dan sebagainya, tidak termasuk perbelanjaan jabatan pelaburan, hendaklah di penuhi daripada dana pemegang polisi.
 • Baki yang ada pada Kredit Dana Pemegang Polisi pada akhir tahun mewakili lebihan mereka. 
 • Perhimpunan Agung boleh memperuntukkan keseluruhan atau sebahagian daripada lebihan rizab khas Pemegang polisi. 
 • Jika sebahagian, kira-kira akan di agihkan antara Pemegang polisi. Apabila Pemegang polisi Dana tidak mencukupi untuk memenuhi Perbelanjaan mereka, defisit dibiayai daripada dana Pemegang saham.
 • Pemegang saham yang berjanji untuk menunaikan semua liabiliti Kontrak Dana Pemegang polisi, tetapi liabiliti ini tidak melebihi ekuiti mereka dalam syarikat itu.
Kumpulan Wang Pemegang Saham
 • Aset Dana Pemegang saham terdiri daripada:
 • Modal berbayar dan rizab yang boleh di agihkan kepada Pemegang saham
 • Keuntungan atas pelaburan modal dan rizab pemegang saham
 • Apa-apa perkadaran daripada keuntungan pelaburan yang dijana oleh pelaburan dana pemegang polisi dan teknikal dan lain-lain rizab boleh diagihkan kepada mereka
Pelbagai Penerimaan 
 • Semua Perbelanjaan pentadbiran Jabatan Pelaburan di tolak daripada Kumpulan Wang Pemegang Saham.
 • Baki lebihan Pemegang saham, jika ada, di agihkan di kalangan mereka.
Pelaburan Dana
 • Syarikat itu boleh melabur Dana hanya berdasarkan keuntungan dan perkongsian kerugian, seperti yang di luluskan oleh Syariah.
 • Produk dan Perkhidmatan yang di tawarkan oleh Syarikat Insuran Islam
 • Syarikat-syarikat insuran Islam boleh menawarkan Harga Produk Kompetitif, tanpa menghadkan skop dan manfaat Perlindungan insurans yang di buat secara Tradisional kepada orang ramai oleh syarikat-syarikat insuran Konvensional.
 • Sebagai kemudahan insurans hayat berkaitan, syarikat-syarikat insurans Islam telah membangunkan Tabung Amanah Islam Idarity Sol Sosial, perlindungan gadai janji, perlindungan pelajar dan perlindungan Majikan.
MODEL TAKAFUL
 1. Terdapat pelbagai model Takaful mengikut sifat hubungan antara syarikat dan peserta. Terdapat Wakalah (agensi), Mudarabah atau Gabungan kedua-duanya. 
 2. Di dalam model Takaful Sudan, Setiap Pemegang Polisi adalah Pemegang Saham di dalam nya  Pengendali hanya menjalankan perniagaan bagi pihak peserta dan tiada Entiti berasingan menguruskan perniagaan. Pakar-Pakar Syariah menganggap ini lebih baik. 
 3. Di negara-negara Islam lain, Rangka kerja yang sah di sisi undang-undang tidak membenarkan Perkiraan ini dan kerja-kerja syarikat Takaful sebagai Entiti yang berasingan di atas Asas Mudarabah (di Malaysia) dan Wakalah (di Timur Tengah).
 4. Dalam model Mudarabah di amalkan terutamanya di rantau Asia Pasifik, Pemegang polisi menerima apa-apa keuntungan yang ada pada mereka sebahagian Dana sahaja. 
 5. Jawatan kuasa Syariah Syarikat Takaful meluluskan nisbah perkongsian bagi setiap tahun lebih awal, kebanyakan perbelanjaan yang di kenakan kepada para pemegang saham.
 6. Dalam model Wakalah, lebihan pelaburan pemegang polisi - di tolak Yuran Pengurusan atau Perbelanjaan -  kepada Pemegang polisi. 
 7. Pemegang saham mengenakan Yuran Wakalah daripada Sumbangan dan ini meliputi perbelanjaan perniagaan. 
 8. Yuran yang di tetapkan setiap tahun terlebih dahulu berunding dengan Lembaga Penyeliaan Syariah syarikat dan Yuran Pengurusan yang berkaitan dengan Prestasi.

HURAIAN LANJUT MENGENAI PERBEZAAN YANG SEBENAR
Sebahagian besar Ulama Islam telah menyimpulkan bahawa Kontrak Insurans Konvensional yang tidak boleh di terima Islam dan tidak selaras dengan Syariah atas sebab-sebab utama berikut:
 1. Ia termasuk Unsur Al-Gharar (ketidakpastian)
 2. Adalah berdasarkan Teori dan Amalan kepentingan polisi insurans Konvensional hayat adalah berdasarkan kepentingan, manakala model Islam adalah berdasarkan kepada Tabarru di mana sebahagian daripada Sumbangan oleh peserta di anggap sebagai derma. 
 3. Atas sebab ini, pemegang polisi di Takaful biasanya dirujuk sebagai Peserta. Ia adalah satu bentuk Perjudian.
Pertama dan paling penting, insurans Islam, selaras dengan Syariah Islam, adalah satu bentuk Perpaduan Sosial (Takaful), berdasarkan prinsip-prinsip amanah dan Kerjasama.
 • Dalam insuran Konvensional, Risiko Kerugian di insuran-kan kerana ketidaktentuan, sebagai balasan bagi bayaran yang telah di tentukan oleh Premium dahulu, mereka mempertanggung jawapkan kepada syarikat insuran Kerugian yang mungkin menjejaskan ekonomi daripada risiko yang di tetapkan. 
 • Dalam insurans Islam, para peserta saling berkongsi semua risiko dan tiada Pemindahan risiko yang terlibat.
 • Syarikat insuran Konvensional adalah di dorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan, manakala syarikat-syarikat insuran Islam bukan membuat keuntungan.
 • Para Pencarum Utama adalah tidak layak untuk berkongsi dalam keuntungan perniagaan walaupun mereka berhak untuk mengenakan bayaran untuk perkhidmatan mereka atau berkongsi Pulangan Pelaburan dana yang diuruskan oleh mereka
 • Pencarum Utama dalam syarikat insuran Konvensional tidak mempunyai hak untuk mengundi dalam Pilihan Raya Pengarah syarikat atau untuk melihat AKAUN Tahunan syarikat itu, manakala dalam syarikat-syarikat Islam; kemudahan ini di sediakan kepada semua peserta yang membayar jumlah premium  yang di tetapkan (sumbangan).
 • Dalam Sistem Takaful, jika seseorang Sah meninggal dunia sebelum polisi matang, waris berhak untuk jumlah keseluruhan premium, bonus dan dividen dan berkongsi keuntungan yang di buat ke atas premium yang dibayar, termasuk sumbangan daripada syarikat daripada Penyumbang atau Penyumbang Utama di berikan di atas dasar Tabarru
 • Urus niaga seperti itu di lihat sebagai sumbangan bersama ke arah Kebajikan yang tidak mampu berbuat apa-apa dalam masyarakat. 
 • Jika peserta masih hidup pada kematangan polisi, mereka  berhak untuk jumlah keseluruhan premium, bahagian keuntungan yang di buat ke atas premium, bonus dan dividen mengikut dasar syarikat.
 • Dalam satu polisi insuran hayat Konvensional, pembayaran Ejen di bayar daripada premium yang di insuran kan, manakala di dalam model Islam, Ejen-Ejen adalah bekerja untuk syarikat dan dengan itu telah di bayar oleh syarikat.
 • Kepentingan insuran dalam sistem Konvensional biasa nya di bayar kepada pemegang polisi, jika mereka masih hidup apabila polisi matang. Jika mereka mati sebelum tarikh itu, kepentingan insuran yang di bayar kepada Pewaris, yang mungkin termasuk termasuk keluarga, orang gaji, syarikat, Pemegang amanah, rakan kongsi, janji, dan sebagai nya. 
 • Tetapi di bawah model Islam, kepentingan insurans boleh terus di bayar kepada yang Penjamin atau Pewaris beliau, mengikut prinsip-prinsip Mirth atau Wasiyyah.
YANG TERPENTING
 • CARUMAN WANG TAKAFUL tidak di laburkan ke dalam Perniagaan-Perniagaan yang bertentangan dengan Syariah Islam.
 • Dan Sumber-Sumber dari semua Pelaburan tersebut harus HALAL dan di Uruskan menurut Peraturan yang wujud di dalam Sistem Takaful Islam.
 • Dimana dalam Sistem Insuran Konvensional setiap pelaburan daripada WANG CARUMAN di laburkan ke dalam jenis-jenis perniagaan TANPA BATASAN.
 • Dan Bukan semua TAKAFUL yang di kendalikan oleh Syarikat INSURAN KONVENSIONAL itu menepati SYARIAH ISLAM dan anda perlu banyak MENELITI sebelum mengambil keputusan untuk menyertai nya.
 • Begitu juga Perniagaan yang melibatkan Pembelian SAHAM, FOREX, KOMODITI dan FUTURES dan juga MLM maseh banyak yang belum MENEPATI SYARIAH ISLAM.
Editor
P/S: Untuk lebih jelas anda perlu merujuk kepada Pihak Pengendali TAKAFUL untuk mendapatkan Penjelasan yang lebih terperinci.

No comments:

Post a Comment